Czysta karta w nowym roku. Przedsiębiorco, pamiętaj o swoich zobowiązaniach!

Czysta karta w nowym roku. Przedsiębiorco, pamiętaj o swoich zobowiązaniach!

Dla wielu prowadzących biznes, od symbolicznej daty 1-ego stycznia zaczyna się czas, w którym liczne podsumowania (najczęściej finansowe lub operacyjne) ściśle przeplatają się z ambitnymi planami na najbliższą przyszłość. W tym intensywnym okresie warto pamiętać też o uregulowaniu rachunków na nadchodzące 12 miesięcy, aby faktycznie rozpocząć nowy rok bez zbędnych obciążeń. Chodzi tu zwykle o jednorazowe opłaty wynikające z rozmaitych aktywności przedsiębiorcy, np. noty księgowe wystawiane przez organizacje pozarządowe pobierające składkę od podmiotów zrzeszonych..

Mimo że większość przedsiębiorców stara się płacić faktury w ostatnim możliwym terminie, aby nie uszczuplać kapitału obrotowego, niekiedy warto z góry uregulować pewne zobowiązania. Takie postępowanie świadczy o odpowiedzialności przedsiębiorcy i jest  ważnym aspektem skutecznego zarządzania zasobami firmy. Istnieje kilka kluczowych powodów, dla których prowadzący działalność gospodarczą powinni dążyć do uregulowania poszczególnych rachunków na początku roku. Przyjrzyjmy się tym powodom nieco bliżej.

Głównym z nich jest administrowanie płynnością finansową. Płacenie zwłaszcza długoterminowych zobowiązań na początku stycznia pozwala przedsiębiorcom skuteczniej zarządzać środkami finansowymi swojej firmy. Uregulowanie takich zobowiązań w szybkim tempie minimalizuje ryzyko opóźnień w płatnościach, co z kolei może prowadzić do niemiłych niespodzianek w trudniejszych okresach a docelowo do zatorów w przepływie kapitału.

Po wtóre, unikanie kosztów dodatkowych. Wiele zobowiązań, takich jak wspomniane noty księgowe, ma ustalone terminy płatności. Uregulowanie ich na początku roku pozwala uniknąć kosztów dodatkowych, chociażby związanych z odsetkami za opóźnienia. Dochodzi tu, również zasygnalizowany, problem z koincydencją licznych płatności w krótkim okresie, czego można uniknąć (lub zminimalizować), gdy niektóre zobowiązania opłaci się z góry, w pierwszym możliwym terminie.

Po trzecie, regularne i terminowe płatności ugruntowują także dobre relacje z dostawcami i partnerami biznesowymi budując wiarygodność własną podmiotu. Szybkie płatności na czas przyczyniają się przecież do kreowania pozytywnego wizerunku firmy. To z kolei może wpłynąć na zwiększenie zaufania ze strony partnerów biznesowych, co jest kluczowe dla długotrwałych relacji handlowych i networkingowych.

Kolejnym powodem jest optymalizacja budżetu. Uregulowanie poszczególnych zobowiązań na początku roku pozwala przedsiębiorcom na lepsze zrozumienie swojego rzeczywistego budżetu w danym okresie. To z kolei umożliwia bardziej efektywne planowanie i alokację środków, głównie finansowych, na różne obszary działalności. Niekiedy efektem szybkiego uregulowania zobowiązań na początku roku jest decyzja o kontynuacji lub jej braku w przypadku danej usługi, a jeszcze częściej o jej dopasowaniu do własnych potrzeb. 

W przypadku podmiotów gospodarczych posiadających inwestorów, z którymi muszą dbać o relacje, istotnym argumentem płacenia zobowiązań na początku roku jest zwiększenie wiarygodności finansowej w ich oczach. Przedsiębiorstwa, które to systematycznie robią cieszą się z reguły większym zaufaniem kapitałodawców. A to może ułatwić pozyskiwanie kolejnych transz inwestycyjnych i rozwijanie działalności.

Reasumując, płacenie zobowiązań na początku roku to kluczowy element w działaniach odpowiedzialnego przedsiębiorcy, który kalkuluje długoterminowo. Pomaga mu to utrzymać płynność finansową, budować pozytywny wizerunek firmy, unikać kosztów dodatkowych oraz minimalizować ryzyko problemów związanych z zatorami w płatnościach. Pamiętajmy o tym również w 2024 roku.