Konstytucja dla Biznesu

Konstytucja dla Biznesu

W piątek 18 listopada podczas Kongresu590 w Jasionce Wicepremier Mateusz Morawiecki ogłosił Konstytucję dla Biznesu. Jest to pakiet  dokumentów, które mają zmienić polską rzeczywistość gospodarczą i być wsparciem dla polskich przedsiębiorców.

Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku ma zastąpić Prawo przedsiębiorców. Znajdą się w nim zasady, które w pełni mają być respektowane przez wszystkie urzędy podczas rozpatrywania spraw przedsiębiorców. Należą do nich m.in. :

  • co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń);
  • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy);
  • przyjazna interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców);
  • zasada proporcjonalności (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje).

Wśród zmian znajdzie się uproszczenie i dookreślenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu czy zwolnienie z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności przedsiębiorców, którzy rozpoczynają swoją działalność. Zostanie powołany Rzecznik Przedsiębiorców, którego zadaniem będzie wspieranie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji oraz opiniowanie projektów ustaw dotyczących przedsiębiorczości na każdym etapie procesu legislacyjnego. Rzecznik będzie mógł również wstrzymać dowolną kontrolę, jeśli zaistnieje poważne podejrzenie, że urzędnicy naruszyli prawo. Powstanie Komisja Wspólna Rządu
i Przedsiębiorców, która będzie miejscem współpracy pomiędzy ministerstwami
a przedstawicielami przedsiębiorców. Zadaniem komisji będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych istotnych dla działalności gospodarczej i wypracowywanie wspólnych rozwiązań.

Konsytucję dla biznesu można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/konstytucja-biznesu-wolnosc-gospodarcza-w-praktyce/