Misja

Nasza misja

Misja

Obserwuję z radością, że owo szczęście, którego Platon życzył ustrojom państwowym, przypadło właśnie w udziale Waszej Polsce, państwu, w którym najwybitniejsi mężowie są wielbicielami filozofii. Przez filozofię zaś rozumiem nie zdolność wydawania sądów o zasadach rzeczy czy też o materii, ruchu, czasie, nieskończoności. Filozofia jest dla mnie ową mądrością, którą Salomon nazywał droższą od wszystkich klejnotów (…). (…) człowiek dzięki niej lepiej może ułożyć sobie swoje osobiste życie, a także będzie pożyteczny ojczyźnie (…). Wspaniały przykład takiej właśnie filozofii ma przesławne Królestwo Polskie (…). Nic więc dziwnego, że za tym słońcem podążają i inne gwiazdy…

 

List Erazma z Rotterdamu do biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego
Składam powinszowanie rzeczypospolitej chrześcijańskiej naszych czasów!
1 września 1531 r

Doświadczenia II Wojny Światowej zabiły w nas zdolności organizacyjne, zapał do kreatywności i przedsiębiorczości. Ponadto wyeliminowane zostały więzi społeczne, elity i zaufanie do drugiego człowieka, co w konsekwencji swej doprowadziło do zdewaluowania przedsiębiorczości, połączonej ze społeczną odpowiedzialnością.

Postęp technologiczny pozwala obecnie na szybką międzyludzką komunikację, edukację, wykorzystanie metod i narzędzi  pracy. Niestety  jego użyteczność jest ograniczona przez brak reguł moralnych, definicji celów, zdolności organizacyjnych, zaufania w relacjach z innymi oraz barier administracyjnych.
Nadszedł czas, aby wrócić do gospodarki realnej, opartej na kapitale społecznym i innowacyjności, w której regulacje prawne i narzędzia finansowe, stałyby się wsparciem dla przedsiębiorców a nie celem samym w sobie. Jest to możliwe w oparciu o solidne podstawy etyczne, właściwe wartości i godność człowieka. Uważamy, że zmiany w dzisiejszym sposobie myślenia powinny wynikać z naszych doświadczeń historycznych oraz nauki społecznej Kościoła,  która w wielu momentach historii doprowadziła do zmian w sposobie myślenia,  przynosząc wolność, gospodarność, solidarność i otwarcie na świat.
Misja Polskiego Towarzystwa Gospodarczego
Misja Polskiego Towarzystwa Gospodarczego
Misją PTG jest reprezentowanie interesów swoich członków, działanie na rzecz polepszenia warunków prowadzenia biznesu oraz przywrócenie polskim przedsiębiorcom właściwego im miejsca w życiu gospodarczym i społecznym.
PTG dąży do tego aby stać się wpływową i wiarygodną organizacją reprezentującą polskich przedsiębiorców wzajemnie się wspierających.
Cele

PTG realizuje przedstawioną powyżej misję poprzez:

  • reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych polskich przedsiębiorców w kraju i za granicą;
  • kształtowanie i propagowanie zasad etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • oddziaływanie na kształt ustawodawstwa dotyczącego gospodarki;
  • propagowanie innowacyjnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych wśród polskich przedsiębiorców;
  • występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych;
  • współdziałanie z innymi organizacjami przedsiębiorców oraz organizacjami pracowników i pracodawców, w kraju i za granicą, w tym podejmowanie wszelkich działań zmierzających do promowania projektów ponadregionalnych;
  • organizowanie szkoleń;
  • prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz;
  • podejmowanie wszelkich działań zmierzających do promowania i wspierania polskich przedsiębiorców poza granicami kraju, w szczególności w zakresie promocji eksportu polskich produktów;
  • gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji gospodarczych.