Misja

Obserwuję z radością, że owo szczęście, którego Platon życzył ustrojom państwowym, przypadło właśnie w udziale Waszej Polsce, państwu, w którym najwybitniejsi mężowie są wielbicielami filozofii. Przez filozofię zaś rozumiem nie zdolność wydawania sądów o zasadach rzeczy czy też o materii, ruchu, czasie, nieskończoności. Filozofia jest dla mnie ową mądrością, którą Salomon nazywał droższą od wszystkich klejnotów (…). (…) człowiek dzięki niej lepiej może ułożyć sobie swoje osobiste życie, a także będzie pożyteczny ojczyźnie (…). Wspaniały przykład takiej właśnie filozofii ma przesławne Królestwo Polskie (…). Nic więc dziwnego, że za tym słońcem podążają i inne gwiazdy…

 

List Erazma z Rotterdamu do biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego
Składam powinszowanie rzeczypospolitej chrześcijańskiej naszych czasów!
1 września 1531 r

Nasza Misja

Misją PTG jest reprezentowanie interesów swoich członków, działanie na rzecz polepszenia warunków prowadzenia biznesu oraz przywrócenie polskim przedsiębiorcom właściwego im miejsca w życiu gospodarczym i społecznym.

Podstawowym celem związku pracodawców Polskiego Towarzystwa Gospodarczego jest wzajemne wspieranie się polskich przedsiębiorców w pracy zawodowej oraz przyczynianie się do powiększenia dobrobytu Rzeczypospolitej Polskiej i wszechstronnego rozwoju Narodu Polskiego.

Działamy na rzecz ochrony praw oraz interesów polskich przedsiębiorców wobec organów władzy publicznej, związków innych przedsiębiorców, związków zawodowych pracowników oraz innych organizacji społecznych i zawodowych.

Misja Polskiego Towarzystwa Gospodarczego
Cele

PTG realizuje przedstawioną powyżej misję poprzez:

  • reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych polskich przedsiębiorców w kraju i za granicą;
  • kształtowanie i propagowanie zasad etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • oddziaływanie na kształt ustawodawstwa dotyczącego gospodarki;
  • propagowanie innowacyjnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych wśród polskich przedsiębiorców;
  • występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych;
  • współdziałanie z innymi organizacjami przedsiębiorców oraz organizacjami pracowników i pracodawców, w kraju i za granicą, w tym podejmowanie wszelkich działań zmierzających do promowania projektów ponadregionalnych;
  • organizowanie szkoleń;
  • prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz;
  • podejmowanie wszelkich działań zmierzających do promowania i wspierania polskich przedsiębiorców poza granicami kraju, w szczególności w zakresie promocji eksportu polskich produktów;
  • gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji gospodarczych.