Misja

Nasza misja

Misja

Obserwuję z radością, że owo szczęście, którego Platon życzył ustrojom państwowym, przypadło właśnie w udziale Waszej Polsce, państwu, w którym najwybitniejsi mężowie są wielbicielami filozofii. Przez filozofię zaś rozumiem nie zdolność wydawania sądów o zasadach rzeczy czy też o materii, ruchu, czasie, nieskończoności. Filozofia jest dla mnie ową mądrością, którą Salomon nazywał droższą od wszystkich klejnotów (…). (…) człowiek dzięki niej lepiej może ułożyć sobie swoje osobiste życie, a także będzie pożyteczny ojczyźnie (…). Wspaniały przykład takiej właśnie filozofii ma przesławne Królestwo Polskie (…). Nic więc dziwnego, że za tym słońcem podążają i inne gwiazdy…

 

List Erazma z Rotterdamu do biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego
Składam powinszowanie rzeczypospolitej chrześcijańskiej naszych czasów!
1 września 1531 r

Misja

Misja Polskiego Towarzystwa Gospodarczego

Doświadczenia II Wojny Światowej zabiły w nas zdolności organizacyjne, zapał do kreatywności i przedsiębiorczości. Ponadto wyeliminowane zostały więzi społeczne, elity i zaufanie do drugiego człowieka, co w konsekwencji swej doprowadziło do zdewaluowania przedsiębiorczości, połączonej ze społeczną odpowiedzialnością.

Po II Wojnie Światowej potencjał wielu wspaniałych ludzi nie został wykorzystany dla pozytywistycznych działań i skoków cywilizacyjnych. Tylko dzięki solidnym podstawom etycznym, kulturowym, a przede wszystkim własnej przedsiębiorczości, wielu z nich dokonało rzeczy wydawałoby się niemożliwych.
Misja Polskiego Towarzystwa Gospodarczego
Ostatnie lata w historii Polski i świata były wyjątkowo bogate w wydarzenia, które doprowadziły do zakwestionowania dotychczasowego porządku społecznego, systemu wartości, a także roli człowieka w społeczeństwie i gospodarce. Zaczynamy płacić wysoką cenę za odwrócenie logicznych funkcji, w których gospodarka powinna służyć człowiekowi, a finanse gospodarce.
Postęp technologiczny pozwala obecnie na szybką międzyludzką komunikację, edukację, wykorzystanie metod i narzędzi  pracy. Niestety  jego użyteczność jest ograniczona przez brak reguł moralnych, definicji celów, zdolności organizacyjnych, zaufania w relacjach z innymi oraz barier administracyjnych.
Nadszedł czas, aby wrócić do gospodarki realnej, opartej na kapitale społecznym i innowacyjności, w której regulacje prawne i narzędzia finansowe, stałyby się wsparciem dla przedsiębiorców a nie celem samym w sobie. Jest to możliwe w oparciu o solidne podstawy etyczne, właściwe wartości i godność człowieka. Uważamy, że zmiany w dzisiejszym sposobie myślenia powinny wynikać z naszych doświadczeń historycznych oraz nauki społecznej Kościoła,  która w wielu momentach historii doprowadziła do zmian w sposobie myślenia,  przynosząc wolność, gospodarność, solidarność i otwarcie na świat.
Cele

PTG realizuje przedstawione powyżej cele poprzez:

  • reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych polskich przedsiębiorców w kraju i za granicą;
  • kształtowanie i propagowanie zasad etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • oddziaływanie na kształt ustawodawstwa dotyczącego gospodarki;
  • propagowanie innowacyjnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych wśród polskich przedsiębiorców;
  • występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych;
  • współdziałanie z innymi organizacjami przedsiębiorców oraz organizacjami pracowników i pracodawców, w kraju i za granicą, w tym podejmowanie wszelkich działań zmierzających do promowania projektów ponadregionalnych;
  • organizowanie szkoleń;
  • prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz;
  • podejmowanie wszelkich działań zmierzających do promowania i wspierania polskich przedsiębiorców poza granicami kraju, w szczególności w zakresie promocji eksportu polskich produktów;
  • gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji gospodarczych.