Podsumowanie najważniejszych wydarzeń w obszarze podatkowym w lipcu 2022 roku

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń w obszarze podatkowym w lipcu 2022 roku

 

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń w obszarze podatkowym w lipcu 2022 roku

Szanowni Państwo, oddajemy do Państwa uwagi kolejny przegląd najważniejszych wydarzeń podatkowych. Tym razem przegląd obejmie istotne wydarzenia z obszaru podatkowego, jakie miały miejsce w lipcu 2022 r. Jakkolwiek okres objęty przeglądem przypadł na pierwszą połowę wakacji, to nie można powiedzieć, aby był to sezon ogórkowy w sferze podatków. Przeciwnie, Ministerstwo Finansów oraz polski ustawodawca zachowali standardową już chyba dla obszaru podatków dynamikę działań. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z przeglądem oraz do zweryfikowania, czy procedowane zmiany w prawie lub nowe orzeczenia mogą mieć wpływ na Państwa działalność.

 1. Wejście w życie zmian w Polskim Ładzie (Obszar PIT)

Z dniem 1 lipca 2022 r. weszły w życie zmiany przepisów podatkowych, które popularnie określane są zbiorczo jako Polski Ład 2.0, przy czym strona rządowa określa pakiet wprowadzonych zmian jako „Niskie podatki”. Pakiet zmian dotyczących przede wszystkim przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych był już omawiany w poprzednim przeglądzie najważniejszych zdarzeń w obszarze podatkowym (link: https://iptg.pl/8860-2/), dlatego poniżej prezentujemy wyłącznie najważniejsze elementy wdrożonych zmian:

 • Wprowadzono ograniczone mechanizmy odliczenia składek zdrowotnych od podstawy opodatkowania PIT (dla podatników stosujących opodatkowanie wedle stawki liniowej lub opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych);
 • Obniżono stawkę podatkową, w ramach pierwszego progu podatkowego, w podatku PIT z 17% do 12%;
 • Wprowadzono mechanizmy pozwalające podatnikom, którzy wybrali ryczałt bądź podatek liniowy, na zmianę formy opodatkowania – tj. przejście w 2022 r. na opodatkowanie wedle zasad ogólnych wynikających z ustawy PIT (opodatkowanie według skali);
 • Przywrócono możliwość wspólnego rozliczenia rodziców oraz dzieci w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci, a jednocześnie zniesiono kontrowersyjną ulgę dla samotnych rodziców.

Planowane dalsze zmiany w przepisach wprowadzonych przez Polski Ład w obszarze CIT

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który ma stanowić kolejną korektę zmian wprowadzonych z początkiem roku w ramach Polskiego Ładu (link do projektu z dnia 27 czerwca: https://legislacja.gov.pl/projekt/12361255).

W projekcie ustawy zaproponowano wprowadzenie w szczególności następujących zmian:

 • Doprecyzowanie zasad dochowywania należytej staranności w zakresie pośrednich transakcji rajowych (art. 11o ustawy CIT). W tym zakresie od 1 stycznia 2023 r. w treści ustawy podwyższone zostaną również progi transakcyjne, po przekroczeniu których konieczne może być sporządzenie dokumentacji cen transferowych lub dokonanie czynności w zakresie dochowywania należytej staranności (2.500.000 PLN w przypadku transakcji towarowych oraz 2.500.000 w przypadku transakcji finansowych zamiast dotychczasowych 500.000 PLN). Z przepisów usunięte zostanie dotychczasowe domniemanie dot. ustalania rzeczywistego właściciela należności (przysłowiowa „kawa w Monako” wypita przez kontrahenta powinna więc przestać być istotnym problemem w relacjach biznesowych);
 • Zawieszenie podatku minimalnego (art. 24ca ustawy CIT) do końca 2022 r. (na podstawie nowego art. 38hb ustawy CIT) oraz wprowadzenie dość korzystnych zmian w konstrukcji podatku minimalnego, przykładowo: poszerzony zostanie katalog transakcji nie mających wpływu na opodatkowanie tym podatkiem (m.in. transakcje zbycia wierzytelności do instytucji finansowych zajmujących się nabywaniem wierzytelności), zmniejszona zostanie podstawa opodatkowania (w jej kalkulacji uwzględniana będzie kwota nie 4%, ale 2% przychodów), z podatku mają zostać wyłączeni m.in. podmioty lecznicze oraz mali podatnicy;
 • Doprecyzowane zostaną przepisy o tzw. cienkiej kapitalizacji (art. 15c ustawy CIT) poprzez wskazanie wprost, że wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów będą podlegały wydatki przekraczające wyższą z kwota: 3.000.000 PLN lub 30% EBITDA. W tym zakresie należy wskazać, że nowelizacja jest tylko potwierdzeniem ukształtowanej już korzystnej praktyki organów podatkowych (zob. w tym zakresie interpretację Dyrektora KIS z dnia 10 czerwca 2022 r., znak 0111-KDIB1-3.4010.152.2022.1.AN);
 • Zmianie ulegną przepisy o opodatkowaniu dochodów zagranicznych jednostek kontrolowanych – w tym zakresie mechanizm polegający na wyróżnieniu dominującej zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz zależnych zagranicznych jednostek kontrolowanych ma pozwolić na odliczenie podatku płaconego przez zależne zagraniczne jednostki kontrolowane od dochodów dywidendowych otrzymanych przez te spółki. Zmiany mogą mieć istotne znaczenie dla wielopoziomowych struktur międzynarodowych;
 • Rozbudowane i uszczelnione mają zostać przepisy o podatku od tzw. dochodów przerzuconych (art. 24aa ustawy CIT) – przepisy mają mieć docelowo zastosowanie również do przypadków przerzucania dochodów w sytuacjach „pośrednich transferów” do podmiotów zlokalizowanych w jurysdykcjach stosujących niskie opodatkowanie (w praktyce chodzi o podmioty, które podlegają opodatkowaniu efektywnemu na poziomie 14,25% i mniejszemu);
 • Zliberalizowane zostaną przepisy o polskich spółkach holdingowych (art. 24m i nast. ustawy CIT) – te preferencyjne zasady opodatkowania holdingów będą mogły mieć zastosowanie również do prostych spółek akcyjnych, zwolnienie z podatku ma dotyczyć 100% otrzymywanych przez holdingi dywidend (zamiast 95%);
 • zmianom ulegną również przepisy o tzw. estońskim CIT – dla uproszczenia przesunięty zostanie termin zapłaty podatku z tytułu dystrybucji zysku (będzie to 3. miesiąc roku następującego po roku dystrybucji zysku, ale zmiana będzie dotyczyć dystrybucji zysku dopiero w 2023 r.), wprowadzone mają zostać szczególne przepisy dotyczące opodatkowania wydatków na samochody – w przypadku środków transportu używanych w celach mieszanych (firmowych i prywatnych) podatek będzie pobierany od 50% wydatków z tytułu użytkowania takich samochodów.
 1. Obszar VAT – planowane zmiany i projekt objaśnień dotyczący Grupy VAT

W wykazie prac legislacyjnych ukazał się projekt zmian w ustawie VAT, który określany jest powszechnie jako pakiet Slim VAT 3, a który ma wprowadzić szereg uproszczeń w zakresie przepisów VAT. Zgodnie z projektem zmian:

 • podniesiony ma zostać limit obrotów małego podatnika w VAT do 2 milionów euro;
 • wprowadzone zostaną bardziej precyzyjne reguły co do stosowania kursów walutowych w odniesieniu do faktur korygujących – w przypadku: korekt in minus ma to być kurs historyczny, zbiorczych korekt in minus ma to być kurs bieżący;
 • zniesiony zostanie warunek posiadania faktury na potrzeby odliczenia VAT przy WNT;
 • wykluczona zostanie konieczność wystawiania faktury zaliczkowej, jeżeli zaliczka zostanie przyjęta w tym samym miesiącu, co wykonanie danego świadczenia;
 • wprowadzone zostaną przepisy umożliwiające odstąpienie od wymierzania sankcji VAT w sytuacjach, gdy działania podatnika nie będą wynikały z celowych działań;
 • obniżona zostanie (do 5%) sankcja VAT w przypadku kontrolowanych, którzy w terminie 14 dni od doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej skorzystają z uprawnienia do skorygowania deklaracji w zakresie objętym daną kontrolą. Obniżka ma dotyczyć również sankcji wymierzanych w przypadku korekt realizowanych po zakończeniu kontroli;
 • zmienione zostaną zasady korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku VAT – będą one mogły być przeznaczone również na spłatę: podatku cukrowego (opłata od środków spożywczych), podatku tonażowego, podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od produkcji okrętowej, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku od tzw. małpek (dodatkowa opłata od zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu).

Prace nad Slim VAT 3 prowadzone są od początku 2022 r., zakładane wejście w życie nowelizacji ma nastąpić w IV kwartale 2022 r.

Ministerstwo Finansów rozpoczęło również proces konsultacji projektu objaśnień dotyczących tzw. grup VAT. Stworzony przez MF projekt liczy ponad 40 stron i dotyka kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Grup VAT, tj. warunki skorzystania z instytucji, wyjaśnienia kluczowych pojęć związanych z grupami VAT (powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne jako warunek do objęcia grupy podmiotów przepisami o grupie VAT), warunki odliczenia VAT naliczanego i in. Projekt objaśnień jak i same przepisy o grupach VAT adresowane są przede wszystkim do sektora finansowego oraz podmiotów, które, ze względu na charakter wykonywanych świadczeń, nie mogą odliczać w całości lub części VAT naliczonego.

 1. Inne zmiany w przepisach prawa podatkowego

Z dniem 7 lipca przyjęto przepisy przedłużające obowiązywanie przepisów tzw. tarczy antyinflacyjnej. W praktyce oznacza to, że nadal (do 31 października 2022 r.) stosowane będą:

 • obniżone stawki VAT w szczególności na podstawowe produkty spożywcze, nawozy i paliwa;
 • obniżka stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe;
 • zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w gospodarstwach domowych;
 • wyłączenie z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw.

Przedłużenie terminu obowiązywania tarczy antyinflacyjnej związane jest z koniecznością dalszego informowania klientów o obniżonych stawkach VAT. Przepisy wprowadzone zostały w ramach ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom  z dnia 7 lipca 2022 r.

W dniu 28 lipca 2022 r. wydane zostało obwieszczenie Ministra Finansów ws. maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych (link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20220000731). W związku z wysoką inflacją Ministerstwo znacznie podwyższyło maksymalne dopuszczalne stawki podatków i opłat lokalnych. Należy się spodziewać, że w obliczu aktualnej sytuacji gospodarczej samorządy lokalne skorzystają z możliwości zwiększenia obowiązujących stawek podatków i opłat lokalnych, a w szczególności stawek podatku od nieruchomości.

 1. Inne planowane akty prawne w obszarze podatkowym

Do prekonsultacji trafiły założenia projektu ustawy implementującej dyrektywę unijną DAC7 (określaną również jako MDR 2). Z aktualnych założeń projektu wynika, że  od 1 stycznia 2023 roku na operatorach platform internetowych ma ciążyć obowiązek polegający na raportowaniu do organów podatkowych informacji o obrotach na poszczególnych kontach sprzedawców korzystających z platformy. Nowe obowiązki będą dotyczyły operatorów platform ułatwiających realizację usług w zakresie m.in. najmu nieruchomości, świadczeń osobistych lub sprzedaży towarów. Nowe przepisy mają być wdrożone we wszystkich krajach UE, a docelowo mają one pozwolić na wyższy poziom egzekucji zobowiązań podatkowych od podmiotów dokonujących sprzedaży swoich świadczeń z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi e-commerce.

Od początku lipca toczą się, można powiedzieć, że znowu, prace legislacyjne dotyczące projektu ustawy o artystach zawodowych (link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356152), której przepisy mają pozwolić m.in. na wprowadzenie zmian w zakresie opłaty reprograficznej. Danina ma być pobierana również od komputerów, tabletów i nośników danych, natomiast w wyniku licznych protestów opłata nie powinna dotyczyć sprzedaży telefonów komórkowych. Opłata będzie pobierana od wartości brutto sprzedawanych urządzeń.

 1. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych

NSA w wyroku z 21 lipca 2022 r., sygn. akt II FSK 1326/21 potwierdził, że w przypadku oddziedziczenia po spadkodawcy ogółu praw i obowiązków w spółce poprzez wstąpienie jako komandytariusz do spółki komandytowej, spadkobiercy przysługuje prawo do opodatkowania stawką liniową, jeżeli taki sposób opodatkowania wybrał wcześniej spadkodawca.  Sąd stwierdził, że wybór formy opodatkowania jest prawem majątkowym (w rozumieniu art. 97 par. 1 Ordynacji podatkowej), a co za tym idzie podatnik może wraz z chwilą otwarcia spadku odziedziczyć formę opodatkowania w zakresie opodatkowania z tytułu statusu wspólnika spółki osobowej. Należy zwrócić, że na gruncie obecnych przepisów i po zmianie metodyki opodatkowania spółek komandytowych orzeczenie NSA może być istotne dla osób dziedziczących prawa i obowiązki z tytułu statusu wspólnika w spółkach jawnych.

Interpretacje wydane w lipcu przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

W interpretacji z dnia 11 lipca 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.1.2022.2.MZ, Dyrektor KIS stwierdził, że ustalając podstawę opodatkowania podatkiem PCC przekształcenia spółki osobowej (jawnej) w komandytowo- akcyjną, podstawę opodatkowania stanowi wartość wszelkich wniesionych wkładów, a nie tylko nadwyżka wkładów wnoszonych do przekształconej spółki.

Dyrektor KIS w interpretacji sygn. 0114-KDIP1-3.4012.211.2022.2.KP z 15 lipca 2022 roku stwierdził, że po spełnieniu warunków określonych w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaż usług elektronicznych, w tym kursów online czy e-booków nie musi być ewidencjonowana na kasie rejestrującej.

Również w dniu 15 lipca 2022 r. wydana została interpretacja (sygn. 0115-KDIT1.4011.348.2022.1.MST) rozstrzygająca, że podatnicy zobowiązani do uiszczania daniny solidarnościowej nie mają prawa do pomniejszenia podstawy do opodatkowania tą daniną o stratę poniesioną w latach ubiegłych. Stanowisko Dyrektora KIS w tym zakresie jest sprzeczne z wcześniejszymi wyrokami sądów administracyjnych, dlatego należy, na tym etapie, oczekiwać na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy przez NSA.

Dyrektor KIS wydał dwie interpretacje, tj. interpretację z dnia 6 lipca 2022 roku, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.205.2022.2.AK oraz interpretację z dnia 1 lipca2022 roku, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.9.2022.1.AW, w których to organ stwierdził, że wydatki ponoszone na używanie pojazdów osobowych używanych w celach mieszanych przez dyrektorów, kierowników i innych pracowników spółki nie będących wspólnikami należy opodatkować ryczałtem w wysokości 50% tych wydatków w przypadku spółek stosujących przepisy o tzw. estońskim CIT.

W interpretacji z dnia 1 lipca 2022 r., wydanej przez Dyrektora KIS, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.9.2022.1.AW, przyjęto, że w ramach ulgi na robotyzację odliczenie może dotyczyć jedynie systemów informatycznych, które służą uruchomieniu i rozpoczęciu używania robota przemysłowego wraz z pozostałymi maszynami oraz urządzeniami preferencyjnymi, ulga nie może jednak dotyczyć systemów informatycznych służących do zarządzania procesami produkcyjnymi.

Szczególną uwagę chcielibyśmy Państwu zwrócić na  interpretację z dnia 6 lipca 2022 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.162.2022.1.JG, niesie ona bowiem ułatwienie dla transakcji opiewających na kwotę nie większą niż 450 zł. Z niniejszej interpretacji płynie wniosek, że istnieje możliwość aby przedsiębiorca wydał paragon z NIP w postaci elektronicznej w pliku PDF, o ile tylko uzyska zgodę nabywcy i uzgodni z nim taką formę wydania dowodu zakupu.

W interpretacji Dyrektora KIS z dnia 19 lipca 2022 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.392.2022.1.WS wskazano, że właściciel sklepu Internetowego nie będzie mógł pomniejszyć przychodu o wydatki poniesione na zakupy azjatyckich towarów, jeżeli w transakcji będzie pełnił funkcję tylko i wyłącznie pośrednika – w praktyce takie transakcje realizowane w roli pośrednika powinny być zatem neutralne podatkowo dla podatnika, a ewentualny obowiązek podatkowy powinien dotyczyć wyłącznie prowizji pośrednika.

W interpretacji z dnia 20 lipca 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.165.2022.2.AW) przyjęto, że spółka powstała w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej może korzystać z rozliczeń w ramach systemu estońskiego CIT i podlegać stawce CIT w wysokości 10% jako podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą. Interpretacja potwierdza korzystną wykładnię przepisów, która może stanowić dla niektórych przedsiębiorców indywidualnych zachętę do przekształcenia własnych działalności w spółki kapitałowe.

Istotne stanowiska dotyczące składek ZUS/NFZ

Na stronie ZUS (https://www.zus.pl/-/informacja-w-sprawie-sk%C5%82adki-zdrowotnej) ukazało się stanowisko Ministra Zdrowia (MZ) w zasad ustalania podstawy tej składki. Ze stanowiska MZ wynika, że osoby rozliczające podatki ryczałtem ewidencjonowanym mogą odliczyć składkę zdrowotną na cele rozliczenia podatku dochodowego, ale sama składka nie może pomniejszać podstawy do naliczenia składki zdrowotnej w kolejnych miesiącach., a zapłacone składki nie obniżają podstawy do ustalenia wysokości składki zdrowotnej. Zapłacone składki będą z kolei pomniejszały podstawę do ustalenia wysokości składki w przypadku podatników rozliczających się podatkiem liniowym, ale tylko wówczas, gdy zaliczą oni zapłacone składki do kosztów uzyskania przychodów.

Materiał opracowany przez ekspertów PTG z Kempa Gruchot Rawicz-Zaborowska sp.p.

Maciej Gruchot (partner, doradca podatkowy)

Damian Piłat (Counsel, radca prawny)

http://www.kgrz.pl/