Postulaty przedsiębiorców PTG

Postulaty przedsiębiorców PTG

POSTULATY PRZEDSIĘBIORCÓW PTG

Polscy przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Gospodarczym 29 listopada, w Warszawie przekazali na ręce przedstawiciela Rządu RP postulaty, których realizacja może przyczynić się do tego, że firmy z polskim kapitałem będą coraz silniejsze, co się przełoży na wzrost akumulacji prywatnego kapitału w kraju.

Postulaty przedsiębiorców PTG zawarte w niniejszym dokumencie są wynikiem pogłębionej refleksji przedsiębiorców wynikającej ze znajomości realnych problemów. Liczymy, że polski Rząd, zgodnie z zapowiedzią Premiera Mateusza Morawieckiego podejmie realne działania na rzecz polepszenia warunków działalności polskich firm.

 

NIERÓWNE TRAKTOWANIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ ORGANY UE A PROTEKCJONIZM GOSPODARCZY

1)  Obserwacja przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na bieżąco sytuacji związanej z nierównym traktowaniem polskich wobec innych unijnych przedsiębiorstw przez organy UE .

2)  Przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla przedsiębiorstw polskich przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na temat narzędzi prawnych, jakimi mogą dysponować w sytuacji nierównego traktowania przez organy UE .

3)  Stworzenie zespołu wsparcia prawnego w ramach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii  dla  przedsiębiorstw  polskich,  które  znalazły  się  trudnej  sytuacji  finansowej  lub prawnej wskutek nierównego traktowania przez organy UE .

4)  Stworzenie zespołu w ramach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, którego zadaniem będzie stałe promowanie mądrego patriotyzmu gospodarczego w Polsce.

5)  Stworzenie  zespołu  w  ramach  Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych,  które  będzie  moni-torowało  środki  protekcjonistyczne  stosowane  przez  inne  kraje,  publikowało  biuletyn dla  polskich  przedsiębiorców  w  tym  zakresie  oraz  przygotowywało  rozsądne,  umiarkowane i skuteczne odpowiedzi na te środki protekcjonistyczne dla ochrony polskiego interesu gospodarczego .

STANOWISKO PTG W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO

1)  Nieprzyjmowanie  wspólnej  waluty  ze  względu  na  olbrzymie  straty  części  gospodarek unijnych, spowodowane przyjęciem euro.

2)  Wzmocnienie roli Narodowego Banku Polskiego.

WZROST LICZBY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1)  Postulować należy wdrożenie koncepcji określanej w krajach anglosaskich jako sunset legislation,  polegającej  na  przyjmowaniu  przepisów,  które  obowiązują  jedynie  przez określony czas i w razie jego nieprzedłużenia wygasają. Decyzji o przedłużeniu obowiązywania przepisu powinna zawsze towarzyszyć ocena jego zasadności.

2)  Niezbędne  wydaje  się  wzmocnienie  kompetencji  merytorycznych  uczestników  procesu prawodawczego oraz procesu oceny dokonywanej ex post.

3)  Należy powrócić do koncepcji deregulacji, która powinna być przeprowadzona w sposób rzetelny i odpowiedzialny.

PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

1)  Do przyspieszenia postępowania może przyczynić się dopuszczenie do wymiany pism procesowych między pełnomocnikami profesjonalnymi (radcowie prawni, adwokaci) drogą elektroniczną.

2)  Rozważyć należy rezygnację z kognicji sądowej w przypadku spraw rejestrowych i związanych z prowadzeniem ksiąg wieczystych.

3)  Na przyspieszenie postępowań sądowych pozytywnie wpłynąć może także wprowadzenie do polskich sądów systemu „zróżnicowanego zarządzania przepływem spraw” (Diffrentiated Case Management, DCM).

ZAGADNIENIE LOCAL CONTENT

1)  W obszarze zamówień publicznych konieczne jest uproszczenie obowiązujących przepisów oraz stworzenie mechanizmów umożliwiających większą aktywizację w tym obszarze sektora małych i średnich przedsiębiorstw,  np.  poprzez  ułatwienie  tworzenia  konsorcjów                            i przyznanie  większej swobody  zamawiającym  w  wyborze  wykonawców  zamówień  o  niższej  wartości.

PRAWO BUDOWLANE I OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH – ZBYT RESTRYKCYJNE PRZEPISY BARIERĄ  DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1) Z punktu widzenia przepisów regulujących realizację inwestycji przemysłowych podstawową trudnością, z którą musi zmierzyć się inwestor, jest brak pewności prawa, wynikający  głównie  z  dużej  zmienności  regulacji  oraz  niedostatków  w  prowadzeniu  polityki przestrzennej na podstawie aktów prawa miejscowego.

2)  W tym kontekście należy wskazać na potrzebę ustanowienia skutecznego i trwałego sposobu planowania i zagospodarowywania przestrzeni, opartego na aktach normatywnych odpowiedniej rangi, jasno wskazujących możliwe przeznaczenie poszczególnych nieruchomości. Jednocześnie tego typu dokumenty powinny cechować się stałością oraz wysokim poziomem przygotowania merytorycznego.

3)  Z punktu widzenia zasad prawidłowego kształtowania polityki przestrzennej, a także tworzenia sytuacji prawnej sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości niezbędne jest odejście od modelu wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Jednak biorąc pod uwagę nikłe pokrycie terytorium Polski miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, operacja ta musi być rozłożona na odpowiednio długi okres.

4)  Biorąc  pod  uwagę  koszty  oraz  czasochłonność  przygotowania  aktów  planowania  przestrzennego – konieczne jest zabezpieczenie dla jednostek samorządu terytorialnego odpowiednich środków, które można by przeznaczyć na ten cel.

5)  Istnieje także pilna potrzeba uproszczenia procedur zmierzających do wydania wszelkich decyzji (zwłaszcza z zakresu ochrony środowiska) koniecznych do realizacji inwestycji przemysłowych. W tym kontekście należy także uregulować zasady udziału w tego typu postępowaniach organizacji ekologicznych.

6)  Biorąc zaś pod uwagę ilość oraz położenie gruntów rolnych, ustawodawca powinien przy-najmniej częściowo uchylić ograniczenia w obrocie ziemią rolną, które stanowią obecnie jeden z głównych czynników hamujących rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY  W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO

1)  Ustawodawca powinien przede wszystkim zmienić technikę redakcji tego typu przepisów, odpowiednio usystematyzować akty normatywne odnoszące się do obowiązków  podatkowych  obywateli  oraz  je  znacząco  uprościć.  Najlepszym  rozwiązaniem byłoby uchylenie obowiązujących ustaw podatkowych, które ze względu na wielokrotne nowelizacje stały się nieczytelne oraz trudne do interpretacji, i zastąpienie ich nowymi aktami normatywnymi.

2)  Punktem wyjścia do tych zmian powinna stać się chęć maksymalnego ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej – zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz  jednostki  organizacyjne  posiadające  jedynie  zdolność  prawną.  W  tym  kontekście konieczne  jest  ustalenie  stawek  podatkowych  pozwalających  na  efektywne  obniżenie kosztów działalności.

3)  Należy postulować wprowadzenie radykalnej zmiany do systemu polskiego prawa podatkowego i przyjęcie zasady, zgodnie z którą fakturę VAT należałoby rozliczać dopiero od  momentu  opłacenia  przez  kontrahenta.  W  praktyce  spowodowałoby  to  tożsamość interesów Urzędu Skarbowego oraz wierzyciela, którzy dążyliby do odzyskania należności od dłużnika.

NIERÓWNE FAKTYCZNE OPODATKOWANIE POLSKICH I ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

1)  Wprowadzenie  przepisów  dla  Jednostek  Zainteresowania  Publicznego,  które  zobowiążą je do ujawnienia globalnej efektywnej stawki podatkowej, którą płacą, oraz informacji, w jakich krajach prowadzą działalność gospodarczą.

2)  Wprowadzenie  dodatkowych  instrumentów  prawnych  oraz  finansowych  dla  organów podatkowych, które umożliwią skuteczne zwalczanie zjawiska przenoszenia zysków.

3)  Wprowadzenie kompleksowego systemu raportowania dla dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność międzynarodową, podobnego do amerykańskiego.

4)  Wprowadzenie podatku przychodowego dla dużych firm w formie ryczałtu ze stawkami ustalanymi w zależności od rentowności danej branży.

5)  Promowanie  przez  Polskę  dobrych  praktyk  podatkowych  na  forum  międzynarodowym,  np. w ramach ONZ-etowskiego programu Global Compact.

WYSOKIE KOSZTY PRACY

1)  Postulujemy gruntowną reformę systemu ubezpieczeń społecznych, a zwłaszcza odciążenie pracodawców w zakresie obowiązku opłacania przedmiotowych składek. Pożądany kierunek zmian powinien zakładać przede wszystkim obniżenie wysokości pozapłacowych kosztów pracy.

WSPARCIE EKSPORTU JAKO ELEMENT POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ PAŃSTWA

1)  Szersze konsultacje oferty instrumentów wspierających eksport z przedsiębiorcami (w tym z organizacjami przedsiębiorców), aby zwiększać stopień dopasowania rozwiązań do realnych potrzeb eksporterów.

2)  Rozważenie  wprowadzenia  dodatkowych  rozwiązań,  które  obecnie  nie  są  dostępne  dla polskich eksporterów, jak np. pomoc w rozpoczęciu sprzedaży poprzez internetowe kanały czy dalszy rozwój Portalu Promocji Eksportu.

3)  Szersze informowanie o dostępnych instrumentach wsparcia, aby przełamać wskazywaną przez przedsiębiorców barierę braku informacji.

4)  Zwiększenie dostępności instrumentów pomagających w dywersyfikacji rynków eksportowych w celu zmniejszenia „europocentryzmu” polskiego handlu zagranicznego; w tym celu można wykorzystać fundusze strukturalne Unii Europejskiej w perspektywie 2021–2027.

POLITYKA TECHNOLOGICZNA POLSKI

1)  Reforma obecnej polityki innowacyjnej, która powinna być bardziej ukierunkowana na osiąganie realnych wyników i ukierunkowana na wybrane przypadki w świecie rzeczywistym, a nie na szeroko zakrojone wydatki na badania i rozwój w dziedzinie badań podstawowych i rozwój nowych „oryginalnych” technologii. Mapy technologiczne powinny być integralnym komponentem polityki technologicznej Polski.

2)  Organy  regulacyjne  powinny  ukierunkować  się  na  tworzenie  „nisz  instytucjonalnych”, które zapewniają luźniejsze ramy regulacyjne dla innowatorów zgodnie z polityką innowacyjną  UE 239 .W  Polsce  może  to  być  gospodarka  o  obiegu  zamkniętym  i  gospodarka odpadami.  Przedwczesna  standaryzacja  w  tych  obszarach  może  minimalizować  rozwój innowacji. Nisze instytucjonalne powinny odpowiadać także potrzebom polskich przedsiębiorców, specjalizujących się w określonych dziedzinach gospodarczych. Nisze instytucjonalne powinny być w zgodności z paradygmatem inteligentnych specjalizacji.

3)  Polski  sektor  publiczny  powinien  częściej  zamawiać  produkty  innowacyjne  i  korzystać z  dedykowanej  procedury  zamówień  publicznych  –  partnerstwa  innowacyjnego,  które może w większym stopniu koncentrować się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. Tego typu projekty powinny być maksymalnie uproszczone i w sposób przyjazny adresować najważniejsze zagadnienia dla sektora MŚP.