PTG o split payment

PTG o split payment

Obecnie w procesie legislacyjnym procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych usług. Zakłada on m.in. wprowadzenie tzw. Split payment czyli podzielonej płatności. Jak czytamy w projekcie ustawy: Głównym założeniem tego mechanizmu jest podzielenie płatności za dostarczone towary lub wyświadczone usługi na kwotę netto, która wpłacana jest przez nabywcę na konto dostawcy lub usługodawcy oraz kwotę podatku VAT, która trafia bezpośrednio na odrębny rachunek VAT. Z tego odrębnego rachunku podatnik mógłby płacić VAT naliczony wynikający z faktur, które otrzymuje od swoich dostawców oraz mógłby opłacać swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług do urzędu skarbowego. Ponadto na rachunek VAT podatnik mógłby otrzymywać zwrot nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego w przyspieszonym terminie.

Takie rozwiązanie ma na celu uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zapobieganie unikania płacenia podatku.  Słusznym jest podejmowanie działań uderzających w przedsiębiorców wyłudzających VAT, jednak trzeba pamiętać, aby proponowane rozwiązania nie uderzały w przedsiębiorców uczciwych, którzy wywiązują się z obowiązku płacenia podatków.

Jako PTG postulowaliśmy obligatoryjność stosowania split payment, jak jest to przyjęte np. w Czechach. Zwracaliśmy też uwagę aby wprowadzić zachętę dla przedsiębiorców, w postaci szybszych zwrotów VATu. Mówiliśmy też o dodatkowych kosztach, w tym tych związanych z drugim rachunkiem bankowym.  Wiele z tych postulatów zostało uwzględnionych w projekcie ustawy, co jest dobrym znakiem dialogu z przedsiębiorcami, który powinien być dalej prowadzony.

Polscy przedsiębiorcy mają jednak obawy, związane między innymi z utratą płynności finansowej z powodu braku środków na rachunku, ponieważ kwota podatku VAT będzie poza bieżącą dyspozycją. Jest także kwestia dodatkowych kosztów związanych z większym nakładem pracy księgowej czy koniecznością wzięcia kredytu aby regulować zobowiązania, które do tej pory pokrywane były ze środków VAT. Niemniej ulgi podatkowe dla przedsiębiorców korzystających ze split payment, przyspieszony zwrot VATu, rezygnacja z solidarnej odpowiedzialności czy sankcji w przypadku błędów w złożonych deklaracjach podatkowych to konkretne korzyści dla przedsiębiorców, które mogą zachęcić do skorzystania ze split payment.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta należy monitorować wprowadzane zmiany i jeżeli zajdzie taka potrzeba dokonywać bieżących korekt, by nie były one ze szkodą dla uczciwych przedsiębiorców.