OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 1. Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 r. (zwanym dalej RODO) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Gospodarcze z siedzibą w Brodnicy (63-112), Parkowa 6, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000619123, REGON: 364707306, NIP: 7851801778, zwane w dalszej części umowy „PTG”.
 2. PTG przetwarza następujące dane osobowe swoich członków lub osób reprezentujących członków PTG będących osobami fizycznymi: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel, NIP.
 3. PTG przetwarza następujące dane osobowe swoich członków będących osobami prawnymi: nazwę, firmę, adres siedziby, numer KRS, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Zakres przetwarzanych danych o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej może ulec zmianie w związku z zakresem działań statutowych PTG.
 5. Przekazane przez członków PTG dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach:
  1. wykonywanie działań statutowych PTG. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy Statut PTG, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – Statut PTG.
  2. wystawienia not księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 33 ust. 1 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Prawa.
 6. Ponieważ PTG wykonując swoje działania współpracuje z podmiotami trzecimi takimi jak np. podmioty świadczące usługi prawne, księgowe lub podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne, dane osobowe członków PTG lub przedstawicieli członków PTG mogę być powierzane podmiotom trzecim na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (procesorzy, którzy na zlecenia PTG dokonują przetwarzania danych osobowych).
 7. Dane osobowe członków PTG lub przedstawicieli członków PTG będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 5 powyżej celów w zakresie wykonania celów statutowych PTG i wystawienia not księgowych – przez okres do którego dana osoba jest członkiem PTG i po tym okresie w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Zgodnie z RODO informujemy, iż mają Państwo prawo do:
  1. żądania od PTG dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  2. wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Informuje się, iż w związku z realizacją celów określonych w punkcie 5 powyżej, podanie danych osobowych ma charakter umowny, czyli w przypadku zawarcia umowy Statut PTG podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia do PTG, gdzie niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania członkostwa w PTG.
 10. Informujemy, iż członkowie PTG nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji określonych w art. 22 RODO (Art. 4 RODO: „Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).
 11. Informujemy także, iż punktem kontaktowym, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod emailem biuro@iptg.pl.