Rola związków pracodawców w państwie i gospodarce

Rola związków pracodawców w państwie i gospodarce

Przygotowując się do prac w Radzie Dialogu Społecznego, chcielibyśmy zwrócić uwagę na dość oczywisty, aczkolwiek niestety często niedoceniany (niedostrzegany) fakt. Otóż związki pracodawców odgrywają kluczową rolę zarówno w gospodarce, jak i w całym państwie w ogóle. Są one kluczowym partnerem dla rządu, przedstawicieli pracowników i innych zainteresowanych stron (np. podmiotów zagranicznych) w dyskusji o kształtowaniu zasad ustroju gospodarczego. Można powiedzieć, że związki pracodawców wspierają stabilność i efektywność systemu ekonomii państwa jako całości. 

Zacznijmy od podstaw. Związki pracodawców dbają o interesy przedsiębiorców dających zatrudnienie innym. Występują jako rzecznicy ludzi biznesu przede wszystkim w rozmowach z władzami kraju, ale również organizacjami zrzeszającymi pracowników i innymi instytucjami. Tym samym pomagają chronić interesy firm, wpływać na politykę ekonomiczną i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu. Innymi słowy stymulują rozwój kraju, a więc przyczyniają się do jego zamożności – do bogacenia się obywateli ujmując rzecz dosadnie.

Organizacje pracodawców pośrednio odpowiadają za tworzenie nowych miejsc pracy. Przedsiębiorstwa, które tworzą związki pracodawców, często realizują strategię wzrostu zatrudnienia dzięki gwarancjom stabilności i wsparcia, o które to gwarancje zabiegają podmioty takie, jak PTG. Poprzez współpracę z lokalnymi i krajowymi organami rządowymi związki pracodawców utwierdzają przedsiębiorców w przekonaniu co do celowości zwiększania zatrudnienia oraz zachęcają do oferowania coraz lepszych warunków pracy.

PTG i organizacje o podobnym charakterze wspierają wszelkie inicjatywy mające na celu rozwój gospodarczy poprzez inwestycje. Dla przykładu prowadzą negocjacje z największymi międzynarodowymi koncernami, które lokują swoje zakłady w Polsce, występując jako pośrednicy oraz adwokaci gigantycznych projektów gospodarczych. W szczególności związki pracodawców znane są ze wspierania innowacji i rozwoju technologicznego, co przyczynia się zwiększenia konkurencyjności wytwarzanych w Polsce dóbr i usług na rynku światowym.

Związki pracodawców mają wpływ na kształtowanie przepisów prawa, standardów oraz dobrych praktyk w zakresie szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Wspomagają tym samym tworzenie ram instytucjonalnych, które sprzyjają przedsiębiorcom, wypracowując jednocześnie kodeksy etyczne i wskazówki dla biznesu, władz państwowych oraz pracowników. A właśnie współpraca z pracownikami jest, wbrew pozorom, również istotną kwestią, jaką zajmują się związki pracodawców.  Relacje z organizacjami związkowymi pracowników mają zwykle na celu rozwiązania zagadnień związanych z płacami, warunkami pracy i układami pracowniczymi. Taka współpraca prowadzi do budowy jeszcze mocniejszego zaufania między pracodawcami a pracownikami.

Na koniec warto wspomnieć o trudnej do przecenienia roli edukacyjnej organizacji pracodawców. Prowadzą one liczne akcje oświatowe, skierowane przede wszystkim do młodzieży, pracowników, związków zawodowych i rządu, wyjaśniając im podstawy ekonomii, elementarne zasady biznesu, tłumacząc jak działa cała gospodarka i odpowiedzialność za budżet prywatny oraz publiczny. Bez tej doniosłej, prowadzonej często “pro bono”, szlachetnej aktywności trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie państwa w ramach niezwykle przecież złożonych mechanizmów gospodarki narodowej. 

Bądźmy zatem świadomi jak wiele zawdzięczamy związkom pracodawców, szanujmy ich trud i poświęcenie w walce o wspólne dobro –  w szczególności to w rozumieniu dosłownym: materialnym.