Specustawa o wsparciu dla obywateli Ukrainy już obowiązuje

Specustawa o wsparciu dla obywateli Ukrainy już obowiązuje

W ciągu kilku godzin ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy została podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Regulacja wprowadza uproszczoną legalizację pobytu, rejestracje przez gminy, numer PESEL, ułatwienia w zatrudnieniu oraz pakiet świadczeń socjalnych dla obywateli Ukrainy, którzy przedostali się do Polski bezpośrednio ze swojej ojczyzny.

Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia 12.03.2022, z mocą od dnia 24.02.2022 r.

1. Specustawa a zatrudnienie

Ustawa ma ułatwić dostęp do polskiego rynku pracy obywatelom Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny. Podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiadomić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego http://www.praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu mu pracy: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/czyKontynuacja?kod=PSZ-PPWPU&dest=CUDZOZIEMIEC_OPWPC

Niewypełnienie tych warunków oznacza brak możliwości wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

 

2. Zezwolenie na pobyt czasowy Ukraińca

Obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub był uznawany za legalny może otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy.

Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

 

3. Przedłużenie wizy krajowej i zezwolenia na pobyt czasowy do końca 2022 r.

Obywatele Ukrainy, którzy przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie w dniu 24.02.2022 mają z mocy prawa przedłużoną ważność okresu pobytu na podstawie wizy krajowej i okresu ważności ww. wizy oraz zezwoleń na pobyt czasowy do dnia 31 grudnia 2022 r., w sytuacji kiedy ostatni dzień legalnego pobytu obywatela Ukrainy przypadał w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

 

4. BGK / Krajowy Fundusz Pomocy

BGK pracuje nad stworzeniem programów wsparcia tworzenia miejsc pracy dla Ukraińców oraz rozszerzeniem programów tworzenia miejsc pracy o wsparcie samozatrudnienia uchodźców.

 

5. Zwolnienia z PIT

Obywatele Ukrainy, którzy otrzymali w okresie od 24.02. – 31.12. 2022 pomoc humanitarną i przebyli w tym okresie z terytorium Ukrainy są zwolnieni z podatku dochodowego od tej pomocy.

 

6. Specustawa a działalność gospodarcza

Obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą podjąć i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego istnienie tego uprawnienia uzależniono od dokonania wcześniejszej rejestracji obywatela Ukrainy w rejestrze PESEL.

 

7. Nr PESEL dla Ukraińców

Wnioski można składać w dowolnym urzędzie gminy od środy 16.03.2022

Formularze wniosków są dwujęzyczne: