Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w sprawie ułatwień dla przedsiębiorców na rynku pracy

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w sprawie ułatwień dla przedsiębiorców na rynku pracy

Polskie Towarzystwo Gospodarcze opowiada się za sukcesywnym zmniejszaniem obciążeń pozapłacowych pracodawcom, głównie poprzez redukcję składek na szeroko rozumiane ubezpieczenia społeczne. W szczególności proponujemy wprowadzenie dla mikro i małych przedsiębiorców jednolitej, ryczałtowej składki na ubezpieczenia społeczne wyliczanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia a opłacanej przez pracodawcę od każdego pracownika. Składka taka odprowadzana byłaby bezpośrednio do urzędu skarbowego, który następnie dystrybuowałby ją do innych instytucji, w tym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W kwestiach fiskalnych, przywrócenie możliwości rozliczania się przedsiębiorców na podstawie karty podatkowej będzie istotnym ułatwieniem prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zatrudniania i obsługi pracowników. Naszym zdaniem taki zestaw zachęt przyczyni się do popularyzacji umów o pracę i zwiększenia wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. 

Dodatkowo postulujemy redukcję biurokracji związanej z zatrudnianiem  pracowników oraz zwiększenie elastyczności w zakresie możliwości i okresów wypowiedzenia dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zarówno okresy wypowiedzenia, jak i przesłanki rozwiązywania umów o pracę powinny być odpowiednio doprecyzowane, pozostawiając większą niż jest to obecnie swobodę pracodawcy. 

Wszystkie powyższe postulaty zakładają dobrowolność ich stosowania. Przedsiębiorcy powinni zatem mieć wybór, czy będą korzystać z takich rozwiązań, czy pozostaną przy dotychczasowym systemie. W ten sposób wytworzyłaby się konkurencja regulacji prowadzenia działalności gospodarczej, w której z czasem wygrałyby te najlepsze, optymalne dla większości pracodawców.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze zwraca także uwagę na konieczność zreformowania i dofinansowania szkolnictwa zawodowego, którego obecny rozkład przyczynia się do trudnej sytuacji na rynku pracy, w której pracodawcom brakuje wykwalifikowanej kadry, a pracownikom dobrze płatnych ofert. Stan ten sprzyja patologizacji całej polityki państwa, również poprzez w praktyce niekontrolowany napływ taniej siły roboczej ze wszelkimi związanymi z tym negatywnymi konsekwencjami społeczno-ekonomicznymi.

 

Polskie Towarzystwo Gospodarcze