Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo własności przemysłowej (nr UD 506 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo własności przemysłowej (nr UD 506 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)

W nawiązaniu do udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości do konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo własności przemysłowej (nr UD 506 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów; dalej: „Projekt”), Polskie Towarzystwo Gospodarcze przedstawia następujące uwagi.

Na wstępie zaznaczamy, że Polskie Towarzystwo Gospodarcze wielokrotnie wskazywało na gospodarcze znaczenie franczyzy w Polsce, w tym m.in. organizując w 2021 r. panel poświęcony franczyzie podczas Forum CYBERSEC w Krynicy, a także opracowując w 2023 r. raport „Rynek franczyzy w Polsce: ewolucja, wpływ na otoczenie, szanse i wyzwania”.

Doceniając intencję Ministerstwa Sprawiedliwości, wskazującą na ochronę interesu franczyzobiorców, pragniemy zwrócić uwagę na ryzyka związane z rozwiązaniami przewidzianymi w Projekcie:

1. Należy pamiętać, że wielu franczyzodawców to podmioty małe i średnie, co jest często pomijane w dyskusji o franczyzie. Konieczność wypełnienia kolejnych obowiązków ustawowych i brak możliwości elastycznego kształtowania warunków współpracy w ramach sieci może uniemożliwiać im dalszą działalność lub rozwój. Z tego powodu w naszej ocenie wymagające zmian i dalszej pogłębionej dyskusji są przewidziane w Projekcie rozwiązania polegające na:

a. przenoszeniu na franczyzodawcę całości ryzyka biznesowego, szczególnie w sytuacjach, na które nie ma on wpływu i które niemożliwe do przewidzenia (projektowany art. 76415 k.c.). Nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak istotnej modyfikacji w rozkładzie ryzyka gospodarczego pomiędzy stronami umowy, która jest zawierana pomiędzy przedsiębiorcami;

b. odniesieniu obowiązków informacyjnych franczyzodawcy do zasad wprowadzania zmian w umowie franczyzy, co skutkuje nadmiernym rozszerzeniem uprawnień franczyzobiorcy skorelowanych z tym obowiązkiem, w tym szczególnie uprawnienia franczyzobiorcy do wypowiedzenia zmiany w umowie w ciągu roku od wyrażenia na nią zgody (projektowany art. 76412 § 6 k.c.). Funkcją obowiązku informacyjnego franczyzodawcy, która uzasadnia jego wprowadzenie do ustawy, jest zapewnienie franczyzobiorcy możliwości podjęcia świadomej decyzji o nawiązaniu współpracy. Ta funkcja nie aktualizuje się w przypadku współpracy, która już trwa, gdzie franczyzobiorca jest już uczestnikiem sieci, którą współtworzy. W tych warunkach franczyzobiorca jest już w stanie ocenić ewentualne zmiany w umowie w oparciu o wiedzę i doświadczenie wynikające z dotychczasowego funkcjonowania w ramach sieci. Nie ma więc żadnego uzasadnienia dla przyznawania franczyzobiorcy, który wyraził zgodę na zmianę w umowie, uprawnienia do jednostronnego modyfikowania zasad współpracy przez wypowiedzenie tej zmiany w ciągu roku, co w świetle Projektu może uczynić, jeżeli tylko uzna informacje towarzyszące tej zmianie za „nierzetelne” lub „nieprawdziwe”. Rozwiązanie to (art. 76412 § 6 k.c.) należy usunąć z Projektu, ponieważ wbrew deklaracjom projektodawców nie odnosi się ani do momentu „wejścia”, ani „wyjścia” z umowy franczyzy, ale ingeruje w przebieg współpracy i w praktyce uniemożliwi jednolite zarządzanie siecią, co jest istotą franczyzy, źródłem wartości marki i podstawowym warunkiem budowania efektu skali, z którego korzystają tak franczyzobiorcy, jak franczyzodawca. Wprowadzenie takiego rozwiązania skutkowałoby spowolnieniem lub nawet zahamowaniem rozwoju sieci franczyzowych, a ponadto zmusi franczyzodawców do szukania rozwiązań, które skompensują fundamentalne i niedające się usunąć ryzyko związane z niejednolitym funkcjonowaniem sieci oraz wielokrotnie zwiększone koszty zarządzania nią;

c. ograniczeniu podstaw do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym wyłącznie do kilku przesłanek wymienionych w ustawie (projektowany art. 76416 i art. 76417 k.c.) nie ma możliwości przewidzenia w ustawie wszystkich powodów, które w praktyce obrotu  gospodarczego uzasadniają rozwiązanie umowy w tym trybie. W wielu przypadkach tworzenie ustawowych barier w tym zakresie będzie skutkowało niepotrzebnym przedłużaniem współpracy, która nie jest efektywna dla żadnej ze stron umowy i która często może negatywnie rzutować na całą sieć franczyzową (markę), czyli szkodzić nie tylko franczyzodawcy, ale też pozostałym franczyzobiorcom. Jest to zjawisko niepożądane w perspektywie całego rynku. Wyliczenie zamieszczone w art. 76416 i art. 76417 k.c. powinno być listą przykładową. Nie
powinny to być normy kogentne, a strony powinny móc inaczej ukształtować przesłanki takiego wypowiedzenia w umowie, albo przynajmniej móc uzupełnić je o inne, nieprzewidziane w ustawie. Należy to uwzględnić przy wykonywaniu przedkontraktowego obowiązku informacyjnego przez franczyzodawcę;

d. wprowadzanie ustawowych okresów wypowiedzenia umów zawartych na czas nieoznaczony, zdefiniowanych z góry dla franczyzobiorcy i dla franczyzodawcy (projektowany art. 76418 § 1-2), bez możliwości uwzględnienia uwarunkowań danej współpracy i pozbawienie stron prawa do odmiennego uregulowania tej kwestii w umowie, choćby ustawowy okres wypowiedzenia był dla nich (szczególnie dla franczyzobiorcy) mniej korzystny. Wątpliwości budzi też brak możliwości przewidzenia w umowie zawartej na czas oznaczony prawa do jej wypowiedzenia przez franczyzodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (projektowany art. 76418 § 3 k.c.), co jest rozwiązaniem niespotykanym w żadnej innej umowie nazwanej i nie zostało w żaden sposób uzasadnione.

2. Należy unikać tworzenia mechanizmów dualistycznych i dublujących się obowiązków. W obecnym brzmieniu Projektu ryzykiem takiego dualizmu i dublowania obarczone są niektóre informacje, które franczyzodawca ma obowiązek udostępnić potencjalnemu franczyzobiorcy w dokumencie informacyjnym. W praktyce franczyzodawca musiałby „przepisywać” do dokumentu informacyjnego dane, które znajdują się już w udostępnianym równolegle wzorcu umowy franczyzy. Rozwiązania takie są zbędne, a przy tym generują dodatkowe koszty. Ponadto, wbrew intencjom projektodawców, może to doprowadzić do dodatkowego skomplikowania sytuacji franczyzobiorcy, w związku z wielością powtarzających się informacji przekazywanych przed nawiązaniem współpracy (szczególnie, że nie będą to jedyne dokumenty wymieniane pomiędzy stronami przy zawieraniu umowy). W naszej ocenie Projekt powinien wprost dopuszczać możliwość odesłania w dokumencie informacyjnym do odpowiednich postanowień wzorca umowy, jeżeli we wzorcu tym już zawarte informacje wymienione w projektowanym art. 76412 § 2 k.c., zamiast wymuszać dublowanie tych informacji w kolejnym obok wzorca umowy dokumencie.

Praktyka pokazuje, że każda regulacja, która wkracza w wolność obrotu gospodarczego, jest źródłem dodatkowych kosztów dla przedsiębiorców. Mimo że w potocznym rozumieniu franczyzę w Polsce identyfikuje się z dużymi podmiotami (często zagranicznymi), czujemy się w obowiązku przypomnieć, że sektor ten tworzy wiele tysięcy formatów franczyzowych, wśród których bardzo dużo jest małych i średnich przedsiębiorstw, rozwijanych od podstaw przez polskich przedsiębiorców.

Stoimy na stanowisku, że ze względu na skalę rynku franczyzy w Polsce i jej pozytywny wpływ na gospodarkę, wprowadzanie nowej regulacji ustawowej wymaga, po pierwsze, pełnego rozeznania wszystkich skutków oraz, po drugie, nie może prowadzić do pozbawienia franczyzy jej cech podstawowych: różnorodności i otwartości.

Uważamy, że należy unikać ryzyka nadregulacji franczyzy. Nadmierna regulacja może doprowadzić do zahamowania rozwoju tego dobrze rozwijającego się rynku, co niekorzystnie przełoży się na wszystkie istotne wskaźniki przychody budżetowe, zatrudnienie, sytuację mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Regulacja franczyzy, jeśli ma być wprowadzona, powinna koncentrować się na stworzeniu stronom a zwłaszcza franczyzobiorcy gwarancji świadomego wchodzenia we współpracę. Nie powinna przesadnie ingerować w przebieg i zasady współpracy, bo te najlepiej są w stanie określić umawiające się strony, które działają z lepszym zrozumieniem konkretnej branży i bieżącego kontekstu rynkowego, czego nie da się z góry określić w ustawie jednakowo dla wszystkich umów franczyzy. Elastyczna formuła współpracy i duża różnorodność dostępnych na rynku formatów franczyzowych od lat dają przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości Polaków, a jednocześnie pomagają stawać wobec wyzwań, z jakimi borykają się przedsiębiorcy w obecnych trudnych czasach.

Liczymy, że powyższe uwagi, oraz inne uwagi przedstawione w konsultacjach publicznych Projektu, pozwolą na wypracowanie dobrego kompromisu i proporcjonalnej, a zarazem funkcjonalnej regulacji, która będzie jeszcze przedmiotem szczegółowych analiz na kolejnych etapach procesu legislacyjnego.