Wniosek PTG do Marszałek Sejmu w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Wniosek PTG do Marszałek Sejmu w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

 

Warszawa, 17 września 2020 r.

Dotyczy poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 597/IX kadencja)

Szanowna Pani Marszałek,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Gospodarczego z siedzibą w Warszawie, organizacji działającej na rzecz polepszenia warunków prowadzenia biznesu m.in. poprzez oddziaływanie na kształt ustawodawstwa dotyczącego gospodarki oraz występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych, w związku z toczącym się procesem legislacyjnym zmierzającym do uchwalenia przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 597/IX kadencja, dalej: projekt ustawy), zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji o aktualnym etapie procedury notyfikacji Komisji Europejskiej projektu ustawy.

Datowany na 11 września 2020 r. projekt ustawy podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. Obowiązek ten wynika z faktu, że projekt zawiera „przepisy techniczne” w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE z 17 września 2015 r., L 241/1). Notyfikacji należy dokonać już na wstępnym etapie prac nad projektem rozwiązań prawnych, zaś naruszenie tego obowiązku stanowi istotny brak proceduralny, którego efektem jest brak możliwości stosowania przepisów technicznych.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

Tomasz Janik
Prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego