Wpływ Parlamentu Europejskiego na sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Wpływ Parlamentu Europejskiego na sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

 

W związku z zakończonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego warto napisać kilka słów o roli tego ciała z punktu widzenia niedużych, lokalnych podmiotów biznesowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) – bo o nich mowa – odgrywają kluczową rolę w gospodarce Polski, stanowiąc około 99% wszystkich firm (również w UE) i generując znaczny procent krajowego PKB oraz dając zatrudnienie milionom pracowników. Działania Parlamentu Europejskiego (PE), jako jednego z głównych organów ustawodawczych Unii Europejskiej (UE), który odgrywa kluczową rolę w tworzeniu polityk i przepisów, mają istotny wpływ na funkcjonowanie i rozwój tego sektora.  Przyjrzyjmy się głównym aspektom tego wpływu.

1. Regulacje prawne i administracyjne

Parlament Europejski ma bezpośredni wpływ na regulacje prawne dotyczące MŚP poprzez uchwalanie dyrektyw i rozporządzeń, które państwa członkowskie są zobowiązane implementować w swoich systemach prawnych. Te regulacje obejmują szeroki zakres dziedzin, takich jak ochrona środowiska, prawa pracownicze, zasady konkurencji, a także normy dotyczące produktów i usług.

Na przykład dyrektywa dotycząca opóźnień w płatnościach zobowiązuje firmy do regulowania należności w określonym czasie, co jest szczególnie korzystne dla MŚP, które często borykają się z problemem zatorów płatniczych. Wprowadzenie jednolitego rynku cyfrowego również stworzyło nowe możliwości dla polskich MŚP, umożliwiając im łatwiejszy dostęp do rynków zagranicznych i redukując bariery administracyjne.

2. Finansowanie i wsparcie

Parlament Europejski zatwierdza budżet UE, w ramach którego przyznawane są fundusze na różnorodne programy wsparcia dla MŚP. Jednym z takich programów jest COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises), który ma na celu poprawę dostępu MŚP do finansowania, rynków, a także wspiera rozwój przedsiębiorczości.

Dzięki finansowaniu z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE, polskie MŚP mają dostęp do środków na rozwój infrastruktury, innowacje, a także szkolenia dla pracowników. Wsparcie to jest kluczowe dla zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim i globalnym.

3. Polityki wspierające innowacje i zrównoważony rozwój

Parlament Europejski promuje polityki wspierające innowacje oraz zrównoważony rozwój, co ma bezpośredni wpływ na MŚP. Przykładem jest program Horyzont Europa, który oferuje fundusze na badania i innowacje, umożliwiając MŚP uczestnictwo w projektach badawczo-rozwojowych i współpracę z partnerami z całej Europy.

Inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju, takie jak Zielony Ład Europejski, stawiają przed MŚP nowe wyzwania, ale również otwierają nowe możliwości biznesowe. Dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 staje się nie tylko koniecznością, ale również szansą na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. Niemniej jednak do tej pory tzw. ekologiczne rozwiązania wprowadzane przez europarlament były wysoce szkodliwe dla MŚP, ponieważ ich motywacja ideologiczna dominowała nad ekonomicznym pragmatyzmem.

4. Wsparcie w zakresie międzynarodowej ekspansji

Parlament Europejski podejmuje działania mające na celu ułatwienie MŚP ekspansji na rynki międzynarodowe. Jednym z celów jednolitego rynku UE jest usuwanie barier w handlu i inwestycjach, co umożliwia polskim MŚP łatwiejszy dostęp do innych rynków unijnych. Dodatkowo, PE wspiera umowy handlowe z krajami trzecimi, co otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorstw chcących eksportować swoje produkty poza UE.

5. Ochrona interesów MŚP

Niezanie od szkodliwej aktywności antybiznesowej maskowanej motywami ekologicznymi a będącej de facto realizacją interesów niemieckich, Parlament Europejski często usiłuje działać na rzecz ochrony MŚP, dążąc do tworzenia przepisów, które uwzględniają specyficzne potrzeby i wyzwania, przed którymi stoją te firmy. Przykładem może być uproszczenie przepisów podatkowych czy zmniejszenie obciążeń administracyjnych, co ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.

*                 *                 *

Wpływ Parlamentu Europejskiego na sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest znaczący i wieloaspektowy. Poprzez regulacje prawne, wsparcie finansowe, promowanie innowacji i zrównoważonego rozwoju oraz ułatwienie międzynarodowej ekspansji, PE odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu środowiska, w którym działają polskie MŚP. Dzięki temu, polskie małe i średnie przedsiębiorstwa mają szansę na rozwój i wzrost konkurencyjności zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.