Krok po kroku

Dołącz do nas

1 Krok

Skontaktuj się z nami, umówimy się na spotkanie

3 Krok

Poczekaj na weryfikację dokumentów i e-mail z decyzją Zarządu PTG

2 Krok

Wypełnij deklaracje członkowskie i ankietę

4 Krok

Witaj w gronie członków PTG!

Członkowie

Zasady członkostwa

Kto może zostać członkiem PTG?

PTG jest stowarzyszeniem polskich prywatnych przedsiębiorców, ukierunkowanym na uwolnienie potencjału biznesowego oraz patriotyzmu gospodarczego. Stawiamy na budowanie wspólnoty i odpowiedzialny biznes w oparciu o wartości. Są one gwarancją osobistego i zawodowego sukcesu. Celem PTG są mądre inwestycje w przyszłość przedsiębiorstw i kraju. Chcemy zmieniać otaczającą nas rzeczywistość, a proponowane zmiany zaczynamy od siebie.

Członkostwo w PTG

Nasze wartości:

 • Szacunek do człowieka
  Bazując na najlepszych historycznych wzorcach polskiej przedsiębiorczości upowszechniamy współczesny etos przedsiębiorcy. W kontaktach z innymi kierujemy się szacunkiem i poszanowaniem godności drugiego człowieka.
 • Praca
  Przez ciężką pracę rozwijamy się, zdobywamy doświadczenie i uzupełniamy kompetencje – nie tylko dla dobra swoich firm, ale również na rzecz całego społeczeństwa.
 • Zaufanie
  Relacje osobiste i biznesowe opieramy na zaufaniu, zachowując równowagę stron. Decyzje podejmujemy w zgodzie z naszą tożsamością oraz w oparciu o wyznawane wartości i zasady.
 • Gospodarność
  Odpowiedzialnie zarządzamy posiadanymi zasobami i kapitałem ludzkim z myślą o obustronnym pożytku.

Korzyści i przywileje wynikające z członkostwa w PTG:

 • Tworzenie wspólnoty przedsiębiorców opartej na zaufaniu i tym samym systemie wartości.
 • Synergia pomiędzy przedsiębiorcami z różnych branż.
 • Ciekawe projekty biznesowe.
 • Networking.
 • Rozwój kompetencji zarządzania firmą.
 • Szkolenia dla przedsiębiorców.
 • Wymiana wiedzy i doświadczenia.
 • Doradztwo prawne, eksportowe, organizacyjne i finansowe.
 • Promocja polskich firm i produktów w kraju i za granicą.
 • Udział w procesach legislacyjnych i opiniowanie projektów ustaw.
 • Projekty społeczne, patriotyczne i edukacyjne.
 • Dostęp do innowacyjnych metod zarządzania i odpowiednich narzędzi pracy.

Rodzaje członkostwa:

 • członek zwyczajny:
  – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą osobiście lub z innymi osobami w ramach spółek prawa handlowego,
  – akcjonariusze bądź udziałowcy spółek kapitałowych,
  – członkowie organów spółek prawa handlowego,
  – inne osoby mające szczególny wkład w rozwój przedsiębiorczości, którzy otrzymali zaproszenie do udziału w jego działalności.

Członkowie zwyczajni mają prawo do uczestnictwa w pracach stowarzyszenia i jego organów, korzystania ze wsparcia stowarzyszenia, dostępu do wszystkich informacji dotyczących stowarzyszenie oraz zgłaszania wniosków dotyczących działalności stowarzyszenia.

 • członek wspierający PTG:
  – osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów PTG.

Członkowie wspierający nie posiadają czynnego oraz biernego prawa wyborczego. Mogą jednak brać udział – z głosem doradczym – w pracach organów stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

 • członek honorowy:
  – osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój PTG lub znacząco przyczyniła się do realizacji jego celów.

Aby dowiedzieć się więcej zobacz statut.

Zasady ubiegania się o przyjęcie w poczet członków PTG:

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wniosek stanowi:

– deklaracja członka zwyczajnego lub deklaracja członka wspierającego,

– formularz zgłoszeniowy.

W pierwszej kolejności w poczet członków PTG przyjmuje się członka wspierającego, a następnie po okresie roku od przyjęcia, osoba fizyczna reprezentująca członka wspierającego może ubiegać się o statut członka zwyczajnego.

Składki:

 •  wpisowe,
 • składka członka zwyczajnego,
 • składka członka wspierającego – 100 – 500 zł miesięcznie, zależnie od wielkości przedsiębiorstwa.