Nowy okres ochrony przedemerytalnej – przywilej czy uciążliwy obowiązek?

Nowy okres ochrony przedemerytalnej – przywilej czy uciążliwy obowiązek?

1 października 2017 r. zostanie obniżony wiek emerytalny, tym samym obniży się także wiek pracowników, w którym wejdą oni w okres ochrony przedemerytalnej.

Od 2004 r. obowiązuje 4 letni okres ochronny dla pracowników. Oznacza to iż zgodnie z art. 39 Kodeksu Pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Przed 2004 r. okres ten wynosił 2 lata.

W związku z nowelizacją ustawy o wieku emerytalnym i obniżeniu go do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn obniży się jednocześnie wiek, w którym pracownik wejdzie w okres ochrony przedemerytalnej. Dla kobiet będzie to 56 lat, zaś dla mężczyzn 61 lat. Z tego prawa skorzystają jedynie osoby zatrudnione na umowy o pracę. Jeśli pracownik pracuje na kilka etatów ochrona obejmie wszystkich pracodawców.

Kto od 1 października 2017 r. zostanie objęty ochroną przedemerytalną? Po pierwsze będą to osoby, które w dniu wejścia nowelizacji będą już objęte ochroną przedemerytalną. Po drugie osoby, które w dniu wejścia nowelizacji nie będą jeszcze objęte ochroną, lecz wiek emerytalny osiągną w ciągu najbliższych 4 lat.

Jednak czy rzeczywiście okres ochronny zawsze jest z korzyścią dla pracownika? Dane z 2015 roku podają iż osoby w wieku 50+ stanowiły 28% wszystkich osób bezrobotnych. Z czego 116 tys. osób w tej grupie to osoby, które wróciły do pracy po przerwie. Zdarza się, że pracodawca w obawie iż nie będzie w stanie zapewnić pracownikowi zatrudnienia w tak długim okresie czasu zwalnia go zanim ten wejdzie w okres ochronny. Dlatego też wydaje się iż to, co jest prawem pracownika powinno być dla niego obligatoryjne, a zatem powinien on mieć możliwość wyboru czy chce z tego prawa skorzystać czy też nie.

Z uwagi na starzenie się społeczeństwa wydaje się iż tym bardziej potrzeba wydłużania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia jest nagląca. Prognozy demograficzne sygnalizują iż zmiany w strukturze ludności w wieku produkcyjnym spowodują w przyszłości zmniejszenie zasobów pracy, a tym samym pogorszenie podaży siły roboczej na rynku pracy w Polsce.

Ponadto wartość pracy pracowników w wieku 50+ wydaje się nieoceniona w stosunku do innych grup wiekowych. Osoby w wieku 50+ są pracownikami mającymi co najmniej 20 letni staż pracy. Jest to wielki potencjał do przygotowywania kolejnych pracowników, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Wydaje się zapomnianą rola mentora, którą pracownicy we wspomnianej grupie wiekowej mogliby pełnić.

Dlatego jako PTG chcemy promować aktywność zawodową grupy 50+, jej wartość na rynku pracy, a także prawo do decydowania czy i kiedy skorzystać z przedemerytalnego okresu ochronnego.