Polskie Towarzystwo Gospodarcze u progu Rady Dialogu Społecznego

Polskie Towarzystwo Gospodarcze u progu Rady Dialogu Społecznego

20 września 2023 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o stwierdzeniu reprezentatywności Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Tym samym spełnione zostały wymogi formalne powołania przedstawicieli tej ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej krajowych przedsiębiorców do Rady Dialogu Społecznego. Poszerzenie składu rady o nowego partnera występującego po stronie pracodawców daje nadzieję na jeszcze skuteczniejszą obronę interesów podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Rosnąca liczba firm członkowskich i lokalnych oraz ogólnokrajowych inicjatyw podejmowanych przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze (PTG) spowodowała, że w czerwcu bieżącego roku Zarząd organizacji podjął decyzję o rozpoczęciu procedury przystępowania do Rady Dialogu Społecznego (RDS). Na wniosek PTG sąd (prawomocnie) orzekł, że jest ono reprezentatywnym związkiem pracodawców, a tym samym spełnia kryteria niezbędne do znalezienia się w RDS. Pełnomocnik PTG złożył już odpis postanowienia sądu i pozostałe niezbędne do akcesji dokumenty w biurze rady. Kolejnym i ostatnim już etapem całego procesu będzie formalne powołanie jego przedstawicieli do RDS przez Prezydenta.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze powstało w 2016 r., początkowo jako stowarzyszenie. Od 2020 r. działa jako związek pracodawców reprezentujący krajowych przedsiębiorców. Organizacja skupia zarówno wielkie firmy, jak i mały oraz średni biznes. Misją PTG jest przede wszystkim działanie na rzecz interesów swoich członków, ale również polepszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej i walka o należne polskim przedsiębiorcom miejsce w życiu publicznym. Przystąpienie do RDS jest zatem naturalną konsekwencją zarówno dynamicznego rozwoju organizacji, jak i wynika z potrzeby jeszcze efektywniejszej realizacji zadań statutowych, w tym przede wszystkim reprezentowania swoich członków wobec instytucji publicznych. 

Rada Dialogu Społecznego to ciało powołane na mocy ustawy z 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zgodnie z ustawą przewodniczący Rady przedstawia Sejmowi i Senatowi corocznie sprawozdanie z działalności Rady w roku poprzednim. RDS zastąpiła funkcjonującą od 1994 Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. Jej Członków powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek uprawnionych podmiotów. Celem RDS jest instytucjonalizacja i prowadzenie dialogu społecznego przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu, który często zasięga jej opinii i konsultuje z nią rozmaite propozycje legislacyjne.

Samo pojęcie dialogu społecznego odnosi się do wzajemnych relacji pomiędzy związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i organami państwowymi. W ostatnich latach wiele organizacji pozarządowych, z tzw. trzeciego sektora, zwracało uwagę na wciąż niewykorzystany potencjał dialogu w kształtowaniu ram życia gospodarczego oraz społecznego państwa. Wejście do RDS nowego członka pozwala więc z optymizmem patrzeć na perspektywy rozwoju debaty publicznej w Polsce. Tym bardziej, że Polskie Towarzystwo Gospodarcze zawsze podkreślało swoją otwartość na rozmowę ze wszystkimi uczestnikami dialogu społecznego. 

Warto przy tej okazji wspomnieć, że PTG znane jest m. in. z działań oddolnych integrujących środowisko przedsiębiorców (głównie firm z sektora MŚP), tworzenia profesjonalnych raportów, organizowania specjalistycznych konferencji oraz debat eksperckich na najważniejsze tematy gospodarcze. Posiada zarówno adekwatne doświadczenie, jak i zaplecze akademickie, aby wnieść realną wartość do RDS oraz zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego w ogóle.